Zakat Fitrah dan 8 Golongan Penerima zakat

Zakat merupakan salah satu ajaran Islam yang bersifat sosial yang langsung menyentuh masyarakat bawah. Orang kaya memberikan sebagian rezekinya untuk meringankan beban hidup orang miskin.


Barisannews.com - Zakat merupakan salah satu ajaran Islam yang bersifat sosial yang langsung menyentuh masyarakat bawah. Orang kaya memberikan sebagian rezekinya untuk meringankan beban hidup orang miskin. Jika hal ini dilaksanakan dengan baik, akan tumbuh hubungan yang harmonis antara yang kaya dan yang miskin.

Manusia harus bergaul dan berkumpul dengan orang lain dan tidak bisa hidup sendirian. Jadi, sesungguhnya manusia saling membutuhkan antara yang satu dan yang lainnya. Orang kaya membutuhkan orang miskin dan orang miskin membutuhkan orang kaya.

Agama Islam menganjurkan kita saling menolong dalam hal kebajikan. Tetapi islam melarang kita untuk saling menolong dalam hal kejahatan.

Allah Swt berfirman:
وتََعاونواعلى البرّوالتقوى ولاتعاونواعلى الإثم والعدوان
{المائدة:}

Artinya:
”Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (QS. Al Ma’idah: 2)

Pengertian zakat fitrah
Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun dewasa. Zakat fitrah dikeluarkan pada akhir bulan Ramadan sampai sebelum pelaksanaan Sholat Idul Fitri.

Zakat fitrah disebut juga zakat nafs, yaitu zakat untuk menyucikan jiwa seseorang dari amal perbuatan yang tercela. Dengan dikeluarkannya zakat fitrah, seseorang menjadi suci kembali seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, belum mempunyai dosa sedikitpun.

Ketentuan zakat fitrah
1. Hukum mengeluarkan zakat fitrah dan orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah.
Hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib. Zakat fitrah wajib dibayar oleh setiap Muslim, laki-laki dan perempuan, anak-anak dan dewasa, yang memiliki kelebihan makanan satu hari satu malam hari raya.

2. Waktu mengeluarkan zakat fitrah
1). Pada awal bulan suci Ramadan sampai hari penghabisan bulan Ramadan atau,
2). Setelah terbenamnya matahari pada malam lebaran (malam takbir),
3). Setelah sholat subuh, sebelum pergi sholat hari raya Idul fitri.

Keterangan:
Zakat fitrah menjadi makruh hukumnya bila dibayar setelah sholat Idul Fitri, dan menjadi haram hukumnya bila dibayarkan sesudah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri.

Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut:
فرض رسول الله صلّى الله عليه وسلّم زكاةالفطرطهرة للصّائم من اللغووالرفت وطعمة للمساكين (رواه أبودوادوابن ماجه والدارقطنى)

Artinya:
”Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah untuk meyucikan orang yang berpuasa dari segala perkataan keji dan kotor, dan sebagai makanan bagi orang miskin.” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Daruqutni)

Besarnya zakat fitrah
Zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim adalah 3,1 liter atau 2,5 kg beras/gandum/makanan pokok yang biasa dimakan di suatu negeri atau daerah tertentu. Zakat fitrah dapat juga dibayar dengan menggunakan uang yang nilainya sama dengan makanan pokok yang biasa dimakan penduduk suatu negeri atau daerah itu. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut:

فرض رسول الله صلّى الله عليه وسلّم زكاةالفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر او صاعامن شعير على كل حرّ اوعـبد ذكر او انـثى من المسلمين (رواه البخارى ومسلم)

Artinya:
”Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan atas tiap-tiap Muslim merdeka, atau hamba, laki-laki Muslim atau perempuan, sebanyak satu sha’ (3,1 liter) dari kurma atau gandum.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Zakat fitrah wajib dikeluarkan apabila seseorang telah memiliki persediaan makanan yang cukup untuk makan dan minum di hari raya Idul fitri untuk dirinya, keluarganya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Akan tetapi apabila seseorang tidak mempunyai persediaan makanan di hari raya itu, maka zakat fitrah tidak wajib dibayarkan, bahkan ia berhak menerima zakat fitrah.

Sangatlah tidak arif jika ada tetangga kita yang miskin akan tetapi kita tidak peduli pada mereka. Karena itu, jadilah orang kaya yang dermawan yang senantiasa membayar zakat dan menyantuni fakir miskin. Jika kita bisa bersikap dermawan serta mengeluarkan zakat fitrah, insya Allah kita akan diberikan rahmat oleh Allah Swt.

Hikmah pelaksanaan zakat fitrah
Zakat fitrah wajib dibayar oleh setiap Muslm yang hidup sampai akhir ramadan. Zakat fitrah itu lebih utama diberikan kepada fakir dan miskin, dan boleh diberikan kepada asnaf yang lainnya dengan pertimbangan yang masuk akal. Zakat fitrah ini bila dikelola dengan baik, akan dapat mengurangi kemiskinan di masyarakat.

Di antara hikmah dan pelaksanaan zakat fitrah adalah sebagai berikut:
1. Dapat meringankan beban fakir miskin dan orang-orang yang sangat membutuhkan.
2. Dapat membersihkan jiwa seseorang menjadi suci kembali seperti bayi yang baru dilahirkan.
3. Menyempurnakan amalan-amalan di bulan Ramadan.
4. Dapat mendidik untuk berjiwa pemurah, pengasih, dan penyayang kepada orang yang tak punya.
5. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita.

Melaksanakan zakat fitrah
Secara garis besar ada dua macam zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat harta (maal). Zakat fitrah adalah zakat pribadi yang dikeluarkan setiap hari raya Idul Fitri, berupa makanan pokok atau uang sebesar kadar yang diwajibkan. Zakat fitrah boleh dikeluarkan pada awal Ramadan, tetapi diutamakan di akhir Ramadan, sebelum Sholat Idul Fitri. Sedangkan zakat maal adalah kadar kekayaan yang wajib dikeluarkan untuk orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan tertentu.

Sebagai Muslim, kita harus membiasakan diri untuk mengeluarkan zakat pada akhir bulan Ramadan. Sudahkah kamu mengeluarkan zakat fitrah?

Membiasakan mengeluarkan zakat fitrah
Zakat fitrah merupaka suatu kewajiban yang ahrus dilakukan oleh setiap Muslim yang masih hidup di bulan ramadan. Zakat fitrah ini ditunaikan agar Muslim yang mungkin telah melakukan kesalahan-kesalahan di tahun yang lalu dapat merenungkan kembali perilaku yang telah dilakukan, sehingga dia akan kembali ke jalan yang lurus yang diridloi Allah SWT. Dengan demikian, kita akan menjadi suci kembali seolah-olah seperti bayi yang baru dilahirkan. Rasulullah SAW bersabda:

عن ابي عبّاس قال: فرض رسول الله صلّى الله عليه وسلّم زكاةالفطرطهرة للصّائم من اللغووالرفت وطعمة للمساكين فمن ادّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن ادّاها بعد  الصلاة فهي صدقة من الصدقات  (رواه أبودوادوابن ماجه)

Artinya:
Dari Ibnu Abbas, berkata: ”Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah, pembersihan bagi orang yang berpuasa dan memberi makan bagi orang miskin. Siapa saja yang menunaikannya sebelum Sholat hari raya, zakat itu diterima. Siapa saja yang membayar sesudah Sholat Id, zakat itu seperti sedekah biasa.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Zakat fitrah harus dibiasakan untuk ditunaikan sejak masih kecil, bahkan sejak kita baru dilahirkan. Dengan begitu, kebiasaan ini akan melekat pada diri kita. Kita pun terdorong untuk membersihkan diri, membersihkan hati, dan membersihkan tingkah laku dan perbuatan.

Bila kita menjadi orang yang bersih, segala ucapan dan perbuatan yang kita lakukan merupakan ucapan dan perbuatan yang baik. Perbuatan baik akan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Inilah seharusnya sosok seorang Muslim.

Cara mengeluarkan zakat fitrah
Zakat fitrah wajib dikeluarkan sejak bulan Ramadan sampai menjelang Sholat Idul Fitri. Zakat fitrah ini bisa dibayarkan melalui panitia zakat (’amil zakat) yang ada di sekolah-sekolah, panitia yang ada di lingkungan tempat tinggal kita, atrau langsung diberikan kepada fakir miskin.

Tata caranya adalah sebagai berikut:
1. Pilih beras atau makanan pokok lainnya yang paling baik yang sesuai dengan yang kita makan.
2. Beras atau makanan pokok lainnya kita timbang sesuai ukuran yang telah ditentukan yaitu 3,1 liter atau 2,5 kg.
3. Zakat fitrah bisa dengan uang seharga beras atau makanan pokok yang kita makan.
4. Berniat mengeluarkan zakat fitrah sebagai berikut:

نويت ان أخرج زكاةالفطر عن نفس فرضاالله تعالى

Artinya:
”Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri wajib karena Allah Ta’ala.”

5. Beras atau uang itu kita bawa dan serahkan kepada panitia zakat atau langsung dberikan kepada fakir miskin.
6. Pilih waktu yang sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Adapun waktu-waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah itu adalah sebagai berikut:
1). Waktu yang diperbolehkan, yaitu di awal bulan Ramadan sampai penghabisan bulan Ramadan.
2). Waktu yang diwajibkan, yaitu ketika terbenam matahari di akhir bulan Ramadan.
3). Waktu yang lebih baik (sunah rasul), yakni dibayarkan sesudah sholat Subuh dan sebelum sholat Idul Fitri.
4). Bila diberikan sesudah hari raya, maka zakat fitrah itu seperti sedekah biasa, tidak sebagai zakat fitrah yang dapat menyucikan jiwa dan amal perbuatan manusia.
5). Panitia zakat fitrah menerimanya, dengan membaca do’a sebagai berikut:

اجرك الله فيما اعطيت وبرك الله فيما وجعلنالك طهورا

Artinya:
”Semoga Allah memberikan pahala kepadamu dengan apa yang telah engkau berikan dan mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang masih ada padamu dan mudah-mudahan Allah menjadikan kesucian bagi kami dan kamu.”

Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah
Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah disebut muzaki. Syarat-syarat muzaki adalah sebagai berikut:
1. Beragama Islam. Orang yang tidak beragama islam tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah.
2. Orang itu hidup sebelum matahari terbenam terakhir bulan Ramadan. Tidak diwajibkan membayar zakat fitrah bagi orang yang lahir sebelum terbenam matahari.
3. Orang yang mempunyai kelebihan harta untuk keperluan dirinya \dan keluarganya di hari raya Idul Fitri.

Orang yang berhak menerima zakat fitrah
Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahiq zakat, adapun mustahiq zakat itu delapan golongan (asnaf). Dalam al-Qur’an disebutkan:

Artinya:
”Sesungguhnya sedekah (zakat) itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah.” (Q.S. at-Taubah: 60)

Berdasarkan surat at-Taubah tersebut, orang yang berhak menerima zakat fitrah terdiri dari:
1. Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau orang yang mempunyai harta dan usaha yang kurang dari setengah kebutuhan pokoknya dan tidak ada orang yang berkewajiban memberikan nafkah kepadanya.
2. Miskin, yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha tetapi hasil yang diperolehnya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya.
3. ’Amil, yaitu mereka yang bekerja mengumpulkan dan menyalurkan zakat.
4. Mualaf yaitu orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah dan perlu pembinaan.
5. Hamba sahaya, yaitu hamba yang dijanjikan tuannya untuk dapat menebus dirinya maka dia diberi zakat agar dapat membebaskan dirinya.
6. Ghorim, orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain, sedangkan dirinya sendiri tidak dapat membayar hutangnya.
7. Sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah dakam menegakkan agama Islam.
8. Ibnu Sabil, yaitu orang yang melakukan perjalanan jauh (musafir) yang kehabisan bekal dalam perjalanannya seperti pelajar atau mahasiswa yang kehabisan bekal.
Nama

100 hari kerja,1,14 hari belajar di rumah,1,14 hari libur sekolah,3,7 Inisiatif Udara Bersih Jakata,1,abdullah hehamahua,1,Abu Nawas,2,adamas belva syah devara,2,Ade Armando,3,Agus Lennon,1,Ahimsa,1,ahli distribusi pangan,2,ahli hidrologi,2,ahli pangan,1,ahmad supari,1,Ahmad Yani,1,Ahok,4,air hujan,1,air putih,1,aisyah istri rasulullah,2,aksi cepat tanggap (act_ jakarta care line,1,aktivis,2,Aktivis Mahasiswa 1977-1978,1,Aktual,925,akuntabilitas penanganan covid-19,1,al ghazali,3,Al-Ghazali,1,alat pelindung diri (apd),4,aldi m alizar,1,ali bin abi thalib,2,alienasi,1,alissa wahid,4,Alumni UGM,2,amalan rasulullah,2,amerika serikat,2,amin rais,1,anak,1,anak buah kapal (abk),1,Anak yatim,2,ananta damarjati,9,anatasia wahyudi,41,andi taufan garuda putra,2,Angkringan,12,angkutan publik,1,Anies Baswedan,144,Anugerah Jurnalistik,1,apbn,4,aplikasi,1,aplikasi ruangguru,1,Artikel,27,Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI),1,asyariyyah,1,Atta Halilintar,2,Awalil Rizky,45,Babay Parid Wazdi,2,bada kupat,1,Badan Amil Zakat Nasional (Baznas),3,badan pembina ideologi pancasila (bpip),2,badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs) kesehatan,1,Badan Usaha Milik Negara (BUMN),4,bahrul ulum,1,Balai Bahasa Jawa Tengah,1,bambang soesatyo,1,bandara halim perdanakusuma,1,bandit,1,banjir,13,banjir demak,1,banjir jakarta,6,banjir surabaya,1,Bank DKI,1,bank dki jakarta,3,bank indonesia,2,Bank Sampah,1,Banser,1,bantuan sosial (bansos),6,Barisan Jabar,1,Barisan Jateng,39,Barisan Jatim,3,Barisan Jogja,7,barisan kalimantan,1,Barisan News,1,barisan nusantaa,3,Barisan Nusantara,12,barisan nusantara muda menanam,2,barisan nusantara solo,1,Basket,1,batik semarang 16,1,Baznas (Bazis) DKI Jakarta,9,bekerja di rumah,3,belajar bahasa inggris,1,belajar dari rumah,1,belajar di rumah,1,beta wijaya,8,Betawi,4,bhima yudistira,1,binahong,1,Bioskop Rakyat,1,BJ Habibie,6,buah,1,Budaya,15,buku,1,bulan syaban,2,Bundaran HI,1,bus akap,1,bus feeder semarang,1,busthomi rifai,5,buya hamka,1,buya yahya,1,Buzzer,7,cabai,1,Cak Nun,2,calon presiden 2020,1,capres 2024,2,Car Free Day (CFD),1,cebong,1,Cerpen,1,Cheng Ho,1,choi pan goreng,1,Christmas Carol,1,cibubur,1,cipete selatan,1,City 4.0,1,covid-19,102,CPNS,1,cuaca ekstream,1,cuci tangan,1,cukong partai,1,current account,1,daerah,93,dana haji,2,danarto,1,darurat sipil,1,das serayu,1,daun sirih,1,demak,1,Demonstrasi,2,denny ja,1,Denny Siregar,2,Dewan Kesenian,3,dewan kesenian jakarta,1,Dewan Kesenian Semarang,1,dewan masjid indonesia,1,Dewan Pengupahan,1,dewan perwakilan daerah (dpd),1,dialektika,1,dinas bina marga,1,dinas kebudayaan,1,dinas pendidikan,1,dinas sosial,1,Disabilitas,1,Disertasi,2,disinfeksi,2,disinfektan,4,diskusi online,1,ditjen pendidikan islam,1,Djarum Foundation,1,dki jakarta,17,Doa,4,dokter,1,donald trump,1,dongeng utang,3,dprd dki jakarta,3,DPRD Jateng,1,dprd kota semarang,1,dr. sutrisno muslimin,3,drone,1,dua siklon tropis,1,E-Commerce,1,e-ktp,1,Edhie Prayitno Ige,1,Eko Tunas,5,ekonom jalanan,2,Ekonomi,62,ekonomi syariah,1,Entertainment,11,Esai,4,esensialisme,1,Fachrul Razi,2,fadjroel rachman,1,fakta,1,family farming,1,farid gaban,1,farouk abdullah alwyni,3,fasisme,1,fatimah,1,Felix Siau,1,Feminisme,1,Festival Teater,2,Film,4,Film The Santri,4,Filsafat,3,filsafat pendidikan,5,filsafat pendidikan islam,1,Flora dan Fauna 2019,1,flu,1,food station,1,forkompimko jakarta timur,1,formula e,1,forum honores kategori 2 indonesia (fhk21) pegawai honorer,1,Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB),1,foto,13,fraksi pkb,1,Freeport,1,Front Pembela Islam (FPI),3,gamelan,1,Ganjar Pranowo,1,gaya hidup,8,Geisz Chalifah,13,gender,1,generasi milenial,1,Gerakan Ansor Peduli,1,gerakan nasional pengawal ulama,1,gerakan persaudaraan muslim indonesia (gpmi),1,gerakan turun tangan,2,Gereja di Karimun,1,Gereja Katolik Santo Joseph,1,gerhana matahari,1,gerhana matahari cincin,1,germas berkat,1,gojek,1,gopay,1,gosok gigi,1,Gowes,2,Gowes Bareng Anies,2,GP Ansor,4,grab,1,gubernur dki jakarta,1,gugus tugas covid-19,1,Gundala,1,gunung merapi,1,guru,3,guru ngaji,1,gus baha,1,Gus Dur,5,Gus Mus,1,Gus Muwafiq,1,gus sholah,1,gus windu el hasmary,1,gusdurian,2,Habib Luthfi bin Yahya,1,hadits,3,haji,3,hand sanitizer,1,Hari Antikorupsi,1,hari buku nasional,1,hari buruh,1,hari lahir pancasila,1,hari peduli sampah nasional,1,hari pendidikan nasional (hardiknas),1,Hari Pohon Sedunia,1,hari puisi nasional,1,hari raya idul fitri,2,hari raya nyepi,1,Hasta Brata,1,herbal,3,Hersubeno Arief,39,hidrologi,2,hidroteknik,1,hidung pesek,1,hidup sehat,1,Hikmah,23,himpunan mahasiswa islam,5,Himpunan Tenaga Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI),1,hindu tamil,1,hmi,5,Hoax,6,hodrometeorologi,1,Honorable Mention dari Komite Sustainable Award (STA),1,hotel grand cempaka,1,hujan,1,hujan malam malam,1,Hukum,9,hukum zakat,1,Humor,7,humor gus dur,1,ibadah haji,1,ibu,1,ibu hami,1,Ibu Kota,1,idul fitri,3,ihya ulumuddin,1,Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI),1,ikatan doketer indonesia (idi),3,ikatan sarjana nahdlatul ulama (isnu),1,iklan,1,imam al ghazali,1,imunitas,1,inalum,1,indo barometer,1,indobarometer,1,Indonesia Electric Motor Show (IEMS) 2019,1,industri,1,industri pengolahan,1,Info Pangan Murah September 2019,1,infografis,27,Informasi,19,Inspiratif,13,Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL),1,Institut Harkat Negeri,2,institut harkat negeri (ihn),1,Institut Media Sosial dan Diplomasi,1,Institut Teknologi Bandung (ITB),1,internasional,6,Internasional Book Fair (IIBF),1,investasi,1,ir soekarno,1,iran,1,istri,1,Iwan Samariansyah,1,jahe,1,Jakarta Aman,1,jakarta banjir,7,jakarta lockdown,1,jakarta macet,1,Jakarta Muharam Festival,6,jakarta pusat,1,jakarta ramah sepeda,1,jakarta tanggap darurat bencana,2,jakarta timur,1,jakarta tourism forum (jtf),4,Jakarta Urban Kampung Conference 2019,1,Jakbee,1,jakpreneur,1,jamaah tabligh,2,jamu,1,jamus kalimasada,1,Jantu Sukmaningtyas,3,jaringan gusdurian,4,Jawa,2,Joker,1,joko pekik,1,Jokowi,49,Jurnalistik,1,Kabinet Indonesia Maju,4,Kampus,6,kandank warak,2,kapitalisme,1,karl marx,1,Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU),2,Kartu Jakarta Pintar (KJP),1,kartu prakerja,2,kartu sembako,1,kawasan monas,2,kawasan perkotaan,1,kearifan lokal,1,Kebakaran,6,kebangkrutan negara,1,kebersihan,1,kebudayaan,2,kecerdasan,1,kekerasan anak,1,kelana siwi,1,kelenteng ancol,1,keluarga,3,kemacetan,2,Kementerian Agama,4,kementerian keuangan,1,kementerian luar negei (kemenlu) ri,1,kementerian pendidikan dan kebudayaan,3,kementerian pupr,1,kementerian riset dan teknologi (kemenristek),1,kementrian agama,1,Kemiskinan,2,Kepemimpinan,1,kepiting saos padang,1,kepulauan seribu,3,Keraton Agung Sejagat,1,Kesehatan,22,kesehatan gigi,1,kesejahteraan penduduk,1,Kesenian,8,ketahanan pangan,5,ketua mpr ri,1,ketupat,1,keuangan,1,kh hasyim asyari,1,kh sholahuddin wahid,1,kh. ahmad dahlan,1,KH. Hasyim Asyari,1,KH. Maimun Zubair,1,KH. Maruf Amin,1,Khazanah,38,Khilafah,1,khoirul hidayat,1,ki ageng selo,1,Kisah,11,kisah suskses,1,kolang kaling,1,Kolom,292,Kolonel Hendi Suhendi,1,Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia,1,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),7,Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI),2,Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI),1,Komunikonten,2,Komunitas Film,1,Komunitas Kaligawe,1,komunitas sepeda,1,kongres hmi ke XXXII,1,kongres umat islam,1,koperasi,1,korea utara,1,Korupsi,4,koruptor,1,krisis ekonomi,4,krisis indonesia,2,ktp elektronik,1,Kue,2,kuliah daring,2,Kuliner,9,Lampion,1,lazisnu jateng,1,lebaran,1,Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (LAZIS),2,Lenong Betawi,1,lepat,1,lesbumi,1,lesbumi nu grobogan,1,libur sekolah,1,Lifestyle,60,limbah,1,Lingkungan Hidup,13,Literasi,3,Literasi Media,1,lockdown,12,logika,1,Lomba Baca Puisi,2,lombok,1,lpmk banjardowo,1,lpmk semarang,1,luhut pandjaitan,3,lukisan,1,Lukman Hakim Hasan,6,lukman wibowo,2,Lukni An Nairi,7,mafia minyak,1,Mahasiswa,9,Mahatma Gandhi,1,mahfud md,3,majelis nasional kahmi,1,majelis taklim bahrul ulum,1,Majelis Ulama Indonesia (MUI),6,Makanan,4,malam nisfu syaban,2,Malam Tahun Baru,1,malang,1,maneken,1,Mardigu Wowiek,1,marhaban ya ramadan 2020,1,Masjid,4,masjid agung sunda kelapa,1,masjid cut meutia,1,masker,4,matematika,1,may day,1,Media Sosial,7,megawati,1,melati air,1,meme,1,Menteri Agama,1,menteri kesehatan,1,menteri keungan,2,menteri koperasi dan ukm,1,merapi,1,merapi erupsi,1,milad hmi ke-73,2,milenial,2,mimbar virtual,5,mitigasi bencana,1,Mobil Esemka,1,Mobil Listrik,1,moda raya terpadu (mrt),1,moderasi agama,1,monas,2,moral hazard,1,muda melawan semarang,1,mudik,2,muhammad chozin,4,muhammad iqbal,1,Muhammad Natsir,1,muhammad said didu,4,Muhammad Syahrur,1,muhammadiyah,3,Muharram,6,Muktamar ke-34 NU,1,multikultural,1,Museum,1,Musik,3,Musik Klasik,2,musik religi,1,Muslim United,1,mw kahmi,1,nabi musa,1,Nadiem Makarim,4,Nadirsyah Hosen,1,Nahdlatul Ulama (NU),7,najwa shihab,2,nana akufo addo,1,nasi goreng,1,nasional,101,nasionalisme,1,Natal,1,nelson mandela,1,Neraca Pembayaran Indonesia (NPI),1,neraca transaksi berjalan,1,new normal,14,News,573,ngabuburit,1,ngehits,3,ngopi,1,ningsih tinampi,1,nissa sabyan,2,nitizen,1,novel baswedan,4,nu kota semarang,2,nu peduli covid-19,1,nurfadilah,1,nuzulul quran,1,nyadran,1,ojek online,2,Olah raga,3,oligarki,1,oligarki ekonomi,1,oligarki politik,1,omnibus law,2,Opini,88,orang orang maneken,1,organisasi kesehatan dunia (who),1,ott kpk,1,pagar nusa,1,paguyuban pedagang warteg,1,Pajak,1,pancasila,2,pandemi covid-19,10,Panel Surya,1,panembahan reso,1,pangan,4,panglima komando operasi pemulihan keamanan dan ketertiban,1,pantai tugulufa,1,Papua,7,parenting,2,partai amanat nasional (PAN),1,partai demokrasi indonesia perjuangan (pdip),5,Partai Gerindra,3,partai kebangkitan bangsa,4,Partai Nasdem,1,Partai Persantuan Pembangunan,1,partai politik,2,Partai Solidaritas Indonesia (PSI),1,paru-paru,1,pasar kaget,1,PD Dharma Jaya,2,Peci,1,Pedagang Kaki Lima (PKL),1,pegawai negeri,1,pekerja seni,2,pelajar jakarta,1,Pelantikan Presiden,1,pelayanan publik,1,pemakaman jenazah covid-19,2,pemakzulan presiden,1,pembatasan kegiatan masyarakat (pkm),1,pembatasan sosial berskala besar (psbb),16,pemilu 2024,1,pemimpin profetik,1,pemkot jakarta barat,1,Pemprov DKI Jakarta,5,pemuda pancasila,1,pemutusan hubungan kerja (phk),2,pendapatan negara,1,Pendidikan,51,pendidikan agama islam,1,Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),6,pendidikan esensialisme,1,pendidikan islam,1,pendidikan progresivisme,2,pendidikan seks,1,pendidikan sosialis,1,pendidikan usia dini,1,pendidikan virtual,1,penggali kubur,1,pengganguran dki jakarta,1,pengobatan alternatif,1,penguasa politik,1,penimbun masker,1,penimbun masker di tangkap,1,penyakit hati,1,penyakit masyarakat,1,pepatah jawa,1,perbankan,3,perhutani,1,perizinan,1,perkiraan cuaca,1,perpustakaan,2,persaudaraan alumni 212,1,pertamina,1,pertumbuhan ekonomi,2,perumda pasar jaya,1,petruk,1,petruk dadi ratu,1,physical distancing,1,pilkades kendal,1,pilwakot semarang,2,piter abdullah,1,pkb kota semarang,11,pkk,1,planetarium jakarta,1,polda jateng,1,Poligami,1,Polisi,3,Politik,27,polri,1,pondok modern gontor,1,pondok modern tazakka,1,Pondok Pesantren,6,pondok pesantren al fatah temboro,1,Pondok Pesantren Sidogiri,1,Pop Culture,1,portofolio,1,posko nu peduli,1,posko tanggap darurat,1,Prabowo Subianto,4,Prank,1,Prasidatama,1,Presiden,2,presiden ghana,1,presiden xi jinping,1,prie gs,1,pro demokrasi (prodem),1,produk domestik bruto (PDB),1,Prof. Dr. Aliyah Alganis Rasyid Baswedan,1,program padat karya tunai,2,psikologi,1,pt food station tjipinang jaya,1,PT Jiwasraya,4,pt pembangunan jaya ancol,1,puan nusantara,3,puasa,7,puasa ramadan,2,Puisi,27,puji hartoyo,1,pulang kampung,1,pulau jawa,1,punakawan,1,purbalingga,1,puskesmas,1,putri nur wijayanti,20,Quotes,1,quraish shihab,1,ra kartini,1,Radikal Islam,1,Raja Keraton Agung Sejagat,1,rak buku,1,ramadan,9,rapid test,1,rasio defesit apbn,1,rasio utang,2,Redaksi,2,refly harun,1,reformasi,3,Reklamasi,2,relawan gugus tugas covid-19,3,Resep Masakan,1,Resesi,9,resesi ekonomi,1,restoran,1,Reuni 212,4,revitalisasi kawasan monas,1,revitalisasi tim,1,revolusi,1,revolusi sosial,1,rindu biru,1,risma,1,riza patria,3,rob,1,Rocky Gerung,4,rofandi hartanto,4,Rokok,1,roni hidayat,1,rptra krendang,1,Ruang Baca Jakarta,1,Ruang Ketiga Jakarta,1,Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA),1,ruangguru,2,rumah buku,1,rumah sakit darurat corona virus,1,ruu haluan ideologi pancasila (hip),1,saat suharto,1,saat suharto amjad,1,sajak sekolah,1,salman dianda anwar,4,Sam Po Kong,1,samin surasentika,1,Sampah,4,santiga seafood,1,Santri,3,sarah keihl,1,Sastra,26,sate kuah pontianak,1,satpol pp,2,satu dekade gus dur,1,Sayembara Desain,1,sekolah,2,Sekolah Aman Asap,1,sekolah menengah kejuruan (smk),1,sekolah online,1,selempang wisuda,1,semarang hebat sodri,1,sembako,4,seni,3,seniman,3,Sepak Bola,1,Septic Tank,1,Sertifikat Tanah,1,shalat idul fitri,2,sigit dwi saputro,2,silaturahim virtual,1,silaturahmi digital,1,simpul indonesia,1,Singapore Institute of Planners (SIP) Awards 2019,1,Singkong,1,siti khadijah,3,skripsi,1,smait insan cendekia madani,1,smp bakti mulya 400,1,social distancing,1,Soeharto,1,solidaritas,1,Sosok,3,Sri Bintang Pamungkas,1,sri mulyani,8,stay at home,2,sudirman said,1,Sumpah Pemuda,1,Sunan Kalijaga,2,surat izin keluar masuk (sikm),2,surat utang,2,suryadi nomi,4,Susilo Bambang Yudhoyono,1,susu,1,syahrul efendi dasopang,1,syakir daulay,1,syekh abdul qadir al jilani,1,syiah,1,Tafsir,3,tahu gejrot,1,Tahun Baru Islam,1,taipan,1,Taman Impian Jaya Ancol,5,tamsil linrung,2,tan malaka,1,tanaman,1,tandon beras,1,tarekat cinta,1,Tari,2,Tasawuf,2,tatak ujiyati,39,teater,2,teater anak,1,teha edy djohar,1,Teknologi,3,telekomunikasi,1,tenaga medis,2,tendensi kesenian,1,Tentara Nasional Indonesia (TNI),1,terminal rawamangun,1,teten masduki,1,The Wall Steet Journal,1,tim,1,tim gubernur untuk percepatan pembangunan (tgupp),1,tim transisi,1,tiongkok,1,tips,1,tito karnavian,1,tki,1,togel,3,togel semarang,2,Tony Rosyid,33,Toto Santoso,1,toxic parent,1,trans jakarta,1,transaksi berjalan,2,transformasi fpi,1,transportasi,2,tsunami,1,Tumenggung Purbonagoro,1,Tumenggung Purbonegoro,1,tunjangan hari raya (thr),1,Turun Tangan,7,tvri,1,ubedilah badrun,4,uin walisongo semarang,1,ujian nasional (un),3,ular,1,ular sanca,1,umar bin khattab,1,umkm,1,Umroh,1,universitas al azhar mesir,1,Universitas Gajah Mada (UGM),2,Universitas Islam Indonesia (UII),1,universitas jenderal soedirman (unsoed) purwokerto,1,Universitas Suryakancana,1,universitas trunojoyo madura,3,update covid-19,25,urban farming,2,urbanisasi,1,usaha,1,usaha mikro kecil (umk),1,usaha mikro kecil menengah (umkm),7,Ustadz Abdul Somad,1,utang indonesia,1,Utang Luar Negeri Indonesia,3,uu karantina kesehatan,1,ventilator pasien covid-19,1,video,33,virus corona,50,Wakaf,1,Wakaf Produktif,1,wakil gubernud dki jakarta,1,walikota jakarta,1,walikota semarang,1,walkot farm,1,waluyo suryadi,1,Warak Semarang,1,Warak University,4,wardjito soeharso,1,warung kopi,1,wasiat allah,1,Wayang,4,wedang ronde,1,whatshapp,1,wildan syukri niam,10,Wiranto,5,Wisata,8,Wisata Semarang,1,wisma atlet,2,wisuda online,1,work form home,2,ws rendra,2,Yaman,1,yanto,3,yanto phd,6,Youtube,5,yudian wahyudi,2,yusdi usman,3,zakat,2,zakat fitrah,2,zakat uang,1,zeng wei jian,1,Zodiak,1,Zuhud,2,Zulkifli Hasan,1,
ltr
item
Media Jaringan Nasional - Jarnas.id: Zakat Fitrah dan 8 Golongan Penerima zakat
Zakat Fitrah dan 8 Golongan Penerima zakat
Zakat merupakan salah satu ajaran Islam yang bersifat sosial yang langsung menyentuh masyarakat bawah. Orang kaya memberikan sebagian rezekinya untuk meringankan beban hidup orang miskin.
https://1.bp.blogspot.com/-2K4DhDMTSqg/XqMSU5wt3cI/AAAAAAAAB_0/mzTwmI3YouMjmZe8tl7AOGbFwDdG2uOcgCLcBGAsYHQ/s400/Penerima%2Bzakat%2Bberani%2Bberbagi.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-2K4DhDMTSqg/XqMSU5wt3cI/AAAAAAAAB_0/mzTwmI3YouMjmZe8tl7AOGbFwDdG2uOcgCLcBGAsYHQ/s72-c/Penerima%2Bzakat%2Bberani%2Bberbagi.jpg
Media Jaringan Nasional - Jarnas.id
https://www.jarnas.id/2020/04/zakat-fitrah-dan-8-golongan.html
https://www.jarnas.id/
https://www.jarnas.id/
https://www.jarnas.id/2020/04/zakat-fitrah-dan-8-golongan.html
true
5480613612464417000
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy